Publikációk / Publications

Fontosabb, az Interneten is elérhető publikációk:
Important publications available on the Internet

A publikációk, koncertek, egyéb közlemények és hivatkozásaik listája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)
Information on the publications, concerts, other communications and their references existing in the Collection of the Hungarian Scientific Works (MTMT)

2017: Path to creativity and free self-expression for all the layers of society: The Psalmus Humanus Integrated Arts Education Program. In: » New landscapes in science and art «. In focus: teaching Visual Culture. Book of Proceedings. Budapest: Eötvös Loránd University, 70.

2017: A komplex felvételi és záróvizsga értékelési rendszere az ének-zene tanárok képzésében. [The evaluation system of the complex entrance and final exams in the education of classroom music teachers] In: Károly Krisztina – Homonnay Sándor (eds.): A tanítás és a tanulás értékelése. (Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái 4.). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 276–283.

2017: Tarisznyás Mormota és Leiter Jakab [Groundhog “Marmotte“ and “Jacobs Leiter“]. Parlando 2017/6.

2016: Feltárt kincsek, elénk tárt ajándékok: gondolatok két, a zenei nevelés „újjászületéséhez” kapcsolódó könyvről. [Explored treasures, featured gifts: thoughts about two books on the “rebirth” of music education.] Neveléstudomány (2016/1).

2015: Changes in the training methods of classroom music teachers in Hungary during the past decade – and their effect on the educational programs of Eötvös Loránd University, Budapest. In: Mijić, Zoran – Grujić, Tamara (eds.). The Third International Scientific Conference ’Methodical Days’ 2014: Competences of Preschool Teachers for the Knowledge Society. Proceedings Book. Kikinda: Preschool Teachers’ Training College in Kikinda, 88–92.

2015: Ének-zenei ismeretek [The knowledge of classroom music]. Budapest: ELTE.

2015: Az elmúlt évtizedek változó tanárképzési programjainak hatása az ének-zene tanárok képzésére. [The impact of the changes in the teachers’ training programs over the last decades on the training of classroom music teachers] In: Bodnár Gábor – Szentgyörgyi Rudolf (eds.). Szakpedagógiai körkép III. Művészetpedagógiai tanulmányok. Budapest: ELTE, 9–23.

2015: Osztatlan képzés az ének-zene tanár szakon: tapasztalatok, javaslatok. [Undivided form of education in the training program of classroom music teachers: Experiences, suggestions] In: Károly Krisztina – Perjés István (eds.): Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái 2. Jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 211–224.

2015: Szakirodalmi kalauz az ének-zene tanári szakhoz [Guidelines on the specialized literature for the training of classroom music teachers] – enlarged version of the 2010 text. Budapest: ELTE BTK Szakmódszertani Központ.

2014: ‘Talent Care in the Spirit of Kodály’ and the principles of teacher training at the Music Department of the ELTE University. In: Arsenijević, Jasmina – Grujić, Tamara (eds.). International Scientific Conference ’Methodical Days’ 2013: Competences of Preschool Teachers for the Knowledge Society. Kikinda: Preschool Teachers’ Training College in Kikinda, 63–67.

2012: A zene szaknyelvéről – zenészeknek. [About the special language of music – for musicians] Parlando 2012/2.

2010: A művészeti nevelés fejlesztéséért: UNESCO-világkonferencia Szöulban. [For the development of arts education: UNESCO World Conference in Seoul] Parlando 2010/5: 58–59.

2009: Zenei tehetséggondozó program. [Music talent management program] Tehetség 2009/2: 9–10.

2008: Bachelor-Master képzés az ELTE BTK Zenei Tanszékén. [The BA-MA degree programs of the Music Department]
Parlando 2008/3: 16–20.


Az interneten nem elérhető fontosabb publikációk, egyéb dokumentumok:
Important publications not available online; other documents

2016: Thirty years in school music teacher training among different circumstances. In: Chaciński Jarosław – Brusniak Friedhelm (eds.): Music Education in continuity and breakthrough: historical prospects and current references in a European context. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 135–146.

2016: A Dichterliebe – magyarul: a zene és a dalfordítás szövegének kohéziós problémái. [The Dichterliebe – in Hungarian: Cohesion problems between the music and the text of the translation] Habilitation Thesis. Budapest: ELTE.

2015: Kincsestár a tanárképzéshez. [Thesaurus for Teacher Training] In: K. Udvari Katalin (ed.). Művelődéstörténeti kincsestár. Válogatás Dr. Maróti Gyula, a Kórusok Országos Tanácsa (KÓTA) alapító főtitkárának magándokumentum-gyűjteményéből. Budapest: Püski Kiadó.

2014: Zenei szaknyelv, zenei kommunikáció. [Special language of music, musical communication] In: Veszelszki Ágnes – Lengyel Klára (eds.). Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása. Budapest: Éghajlat Kiadó, 329–333.

2008: Az iskolai énektanárképzés feladatai és kihívásai a Bachelor-Master rendszerben
(abstract). [Challanges for the teachers’ training program in the system of BA and MA] Kaposvár: Kaposvári Egyetem, 11–12.

2006: Musical education in Hungarian schools: Problems and attempts for solution with the renewing of the teacher training concept. In: International Conference, Celebrating the 60th Anniversary of SNUE. Szöul: Seoul National University of Education (SNUE), 113–140.

2005: Zenei idegen nyelvünk. Az ének-zene tanítása. [Our musical foreign language. Classroom music teaching] In: Katona András – Ládi László – Victor András (szerk.). Tanuljunk, de hogyan!? Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 260–280.

2005: Schumann Heine-dalai a dalciklusokban [Schumann’s Heine Lieder in the song cycles] (DLA Thesis). Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. (12 fájl!)

2003: Szemelvények a magyar kamarazenekari kultúra történetéből. [Excerptions from the history of the Hungarian chamber orchestras] In: Szilágyi György – Tóth Zsuzsanna (eds.). Aranyhíd. A veszprémi országos kamarazenekari fesztiválok történetéről. Budapest: Magyar Művelődési Intézet, 16–35.

2001: A hangszeres komolyzenei együttesek helyzete az ezredfordulón. [The situation of the instrumental ensembles around the Millennium] In: Kovácsné Bíró Ágnes et al. (eds.). Alkotó emberek. Amatőr művészetek az ezredfordulón. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 169–180.